"Thailand Riviera" เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่​ 6​ มีนาคม​ 2561

ที่ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนสการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก​ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ​โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเล​ 4​ จังหวัด​ ให้เต็มศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่

รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐในอนาคตเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

เส้นทางท่องเที่ยวเลียบทะเลฝั่งตะวันตก

Thailand Riviera นอกจากจะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวจาก ‘เมืองหลัก’ สู่ ‘เมืองรอง’ แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ พัฒนายกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยรวม

เพชรบุรี

เพชรบุรี (Petchaburi ) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะทะเลหรือภูเขา ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

ประจวบคีรีขันธ์

หาดทรายสีขาว น้ำใสๆ ผนวกกับแสงแดดที่สาดส่องลงใต้โลกทะเล ณ ที่แห่งนี้สวยงามจนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “อันดามันแห่งอ่าวไทย”

ชุมพร

จังหวัดเล็กๆ อย่างจังหวัดชุมพรนั้น หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านเวลาลงภาคใต้ แต่ที่จริงแล้วมีสถานที่น่าสนใจให้แวะชมอยู่ตลอดเส้นทางเลยทีเดียว

ระนอง

นับเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้เลยก็ว่าได้ที่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร